УСТАВ НА „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”

I. Общи положения

Член 1.Този Устав уреждадейносттана „Българско дружество по спешна медицина”.

Член 2. (1). „Българскодружество по спешна медицина”, наричано по-нататък Дружеството, е доброволно и независимо сдружение, учредено като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дружеството е аполитично и има само медицински и образователни цели.

(2). Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.

(3). „Българскодружество по спешна медицина” членува колективно в Съюза на научните медицински дружества и поддържа делови и професионални отношения с него, както и със сродни научни дружества и организации у нас и в чужбина.

ІI. Наименование, седалище, адрес на управление и срок

Член 3. Наименованието на Дружеството е „Българскодружество по спешна медицина” (БДСМ).

Член 4. Наименованието на Дружеството може да бъде изписвано и на английски език, както следва: BulgarianSocietyforEmergencyMedicine (BSEM).

Член 5.Седалището на Дружеството е град София.

Член 6. Адресът на управление на Дружеството е: град София, бул.„Тотлебен” № 21.

Член 7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

IIІ. Определение на дейността

Член 8.Дружествотосе определякато организация за осъществяване на дейност в общественаполза.

IV. Цели на Дружеството

Член 9. Целите на Дружеството са:

(1). Да създаде национална организация с научен характер, обединяваща лекари и други медицински специалисти, както и организации с интерес към спешната медицина в нейния най-широк аспект.

(2). Да насърчава проучвания, изследвания, дискусии и публикации отнасящи се до всички медицински аспекти на спешната медицина.

(3). Да предоставя информация чрез електронни и печатни публикации на лекари и хора, интересуващи се от научния подход към спешната медицина.

(4). Да промотира, съдейства и организира работни, информационни и учредителни срещи и мероприятия.

(5). Да организира периодично национални конгреси.

(6). Да насърчава и координира научни изследвания и проучвания в областта на спешната медицина.

(7). Да участва активно в определяне на държавната здравна политика по отнощение на Спешната медицина, като участва в създаването и усъвършенстването на нормативната база.

(8). Да участва в съответните специализирани комисии в Министерство на здравеопазването.

(9). Да подпомага своите членове в професионалното им израстване.

(10). Да участва в началното и продължаващото обучение по специалността Спешна медицина.

(11). Да установи стабилни контакти и отношения с аналогични организации и дружества в чужбина.

(12). Да провежда обучение по спешна медицина, съобразно световните стандарти, създадени и налагани от международните организации като: InternationalFederationforEmergencyMedicine, EuropeanSocietyforEmergencyMedicine, AmericanAcademyofEmergencyMedicine, AmericanCollegeofEmergencyPhisicians.

V. Членство, Права и Задължения

Член 10.Всекилекар или друг медицински специалист, както и студент по медицина може да стане член на Българското дружество по спешна медицина, след като приеме Устава и редовно плаща годишенчленски внос.Членове могат да бъдат и юридически лица – организации с предмет на дейност в същата или подобна сфера.

Член 11. Не могат да бъдатчленове на Дружествотодържавни и местниоргани на управление, политически партии, професионалнисъюзи и религиозни организации.

Член 12. (1). Приемането на членове се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба за членство и декларация, че приемат условията на настоящия Устав.

(2). Членството възниква от решението на Управителния съвет.

Член 13. Членовете в Дружеството са:

1. Редовни;

2. Асоциирани;

3. Почетни.

Член 14. (1). Редовен член на Дружеството може да бъде физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с медицинско образование и интерес в областта на спешната медицина в нейния най-широк аспект.

(2). Асоцииран член на Дружеството може да бъде всяко друго българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице с интерес в областта на спешната медицина или сходен предмет на дейност.

(3). Почетен член на Дружеството може да бъде физическо лице – изтъкнат представител/учен в областта на спешната медицина – независимо от неговото гражданство и възраст, както и българско или чуждестранно юридическо лице, имащо значителен принос за утвърждаване и развитие на медицинската теория и практика в България.

Член 15. (1). Редовните членове на Дружеството имат право на един глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на Дружеството.

(2). Асоциираните и почетните членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание и не могат да избират и да бъдат избирани в органите на Дружеството.

(3). Редовните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос.

(4). Размерът на вноските и сроковете за внасяне се определят с решение на Общото събрание.

(5). Асоциираните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос, в размер определен от Общото събрание на Дружеството.

(6). Почетните членове са освободени от годишен членски внос, както и от таксите за участие в проявите, организирани от Дружеството.

Член 16. Членовете на Дружеството, доколкото друго не е регламентирано в този Устав, имат право:

1. Да се ползват от дейността му;

2. Да участват с право на глас или със съвещателни функции в управлението му;

3. Да участват във всички мероприятия и изяви на Дружеството;

4. Да се информират за състоянието на отчетността и дейността на Дружеството.

Член 17. Членовете на Дружеството, доколкото друго не е регламентирано в този Устав, са длъжни:

1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството, когато те не противоречат на собствения му устав;

2. Да плащат редовно членски внос;

3. Да съдействат за постигане целите на Дружеството.

Член 18. Дружеството не отговаря за задълженията на членовете си.

Член 19. Дружеството не може да представлява никоя от членуващите в него организации, освен ако има писмено разрешение за това.

Член 20. (1). Членството в Дружеството се прекратява от Управителния съвет на едно от следните основания с:

1. Едностранно волеизявление до Дружеството;

2. Смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. Прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

4. Изключването;

5. При отпадане;

6. При неплащане на членски внос в определените от Общото събрание срокове.

(2). Решението за изключване сeвзема от Управителният съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3). Решенията на Управителния съвет относно членството подлежат на обжалване и преразглеждане от Общотосъбрание.

VI. Органи на управление

Член 21. (1). Върховен орган на Дружеството е Общото събрание /ОС/. Управителен орган е Управителния съвет /УС/.

(2). В органите за управление на Дружеството може да бъде избран само по един представител на членуващите организации и лица.

(3). В органите за управление на Дружеството едно лице не може да бъде избирано на повече от една длъжност.

VII. Общо събрание

Член 22. (1). Общото събрание е висш орган за ръководство на Дружеството. В него участват всички членове на Дружеството. Когато член на дружеството е юридическо лице то се представлява от законния представител или от изрично упълномощен представител.

(2). Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината по решение на УС или по искане на една трета от членовете на Дружеството в населеното място, в което се намира седалището на Дружеството.

(3). Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината упълномощени представители и членове на Дружеството. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на делегатите. Всеки редовен член има право на един глас, а асоциираните и почетните членове имат само съвещателни функции.

(4). Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния съвет.

(5). Общото събрание има право да:

1. Определя главните насоки за развитието на Дружеството;

2. Изменя и допълва Устава;

3. Определя членовете на колективните органи, избира и освобождава Управителния съвет с явно гласуване измежду редовните си членове. Те трябва да се състоят от нечетен брой представители.

4. Избира и освобождава с явно гласуване Председателя и заместник-председателите на Управителния съвет;

5. Определя размера и вида на членския внос, както и начина на внасянето му;

6. Обсъжда и приема годишния отчет на Управителния съвет;

7. Приема бюджет за дейността на Дружеството и одобрява актуализациите в него;

8. Определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет, в случай, че се вземе решение от Общото събрание за такова възнаграждение;

9. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Дружеството;

10. Взема решение за участие в други организации;

11. Взема други решения, произтичащи от Устава и закона;

12. Извършва всички други действия, които не противоречат на закона и Устава;

(6). Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от общия брой на редовните си членове, но за изменение на Устава, прекратяване дейността на Дружеството или за преобразуването му, е необходимо пълно мнозинство от всички редовни членове.

(7). По въпроси, които не са били предварително вписани и надлежно оповестени с дневния ред, не могат да се вземат решения.

(8). Правата по ал. 5, т. 2, 3, 6, 7 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Дружеството.

1. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението;

(9). Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас, а асоциираните и почетните членове само на съвещателен такъв.

(10). Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(11). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

(12). Решенията на органите на Дружеството, които са взети в противоречие със закона, Устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Дружеството или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

VIII. Управителeн съвет

Член 23. (1). Управителният съвет се състои от 11 упълномощени представители на членуващите организации или лица и се избира за срок от 4 (четири) години.

(2). Управителният съвет има следната структура: Председател на УС (още наричан Президент на Дружеството); трима заместник-председатели (единият задължително е представител на доболнична структура по спешна медицина); Организационен секретар; 6 членове на УС.

(3). Заседанията на Управителния Съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(4). Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6). Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от общия брой на членовете. Решенията от т. 1 от преходни и заключителни разпоредби и чл. 22 ал. 5, т. 9 и 10 се вземат с мнозинство от всички членове.

(7). Управителният съвет може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(8). Управителният съвет:

1. Свиква Общото събрание;

2. Представлява Дружеството, като определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

3. Прави предложение пред Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване или сливане с друго юридическо лице с идеална цел;

4. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5. Избира и освобождава измежду членовете си Организационния секретар;

6. Разработва и предлага насоки за развитието на Дружеството;

7. Утвърждава годишния отчет и баланса и ги внася в Общото събрание;

8. Отчита ежегодно дейността си пред Общото събрание;

9. Прави предложения за приемане и освобождаване на членове на Дружеството;

10. Преценява необходимостта от сключване на граждански или трудови договори;

11. Текущо приема актуализация на бюджета, за да предотврати пропускане на ползи или застрашаване интереси на Дружеството. Решението се взема единодушно и подлежи на одобрение от Общото събрание;

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и не противоречат на този Устав;

13. Заседава най-малко веднъж на три месеца;

14. Разпорежда се с имуществото на Дружеството при спазване изискванията на устава;

15. Определя реда и организира извършването на дейността на Дружеството, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

16. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

17. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

IX. Председател на Управителния съвет

Член 24. (1). Председателят на Управителния съвет (Президент на Дружеството) се избира за срок от четири години.

(2). Председателят:

1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2. Представлява Дружеството пред всички физически и юридически лица, както и пред държавни органи в страната и в чужбина;

3. Назначава и освобождава от длъжност служители, работещи по трудови и граждански договори;

4. Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на служителите;

5. Командирова служители на Дружеството в страната и в чужбина;

6. Свиква Управителния съвет на заседания;

7. Ръководи заседанията на Управителния съвет;

8. Изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за утвърждаване в УС.

9. Може да получи възнаграждение по предложение на УС и решение на ОС.

Член 25. Заместник-председателят на Управителния съвет подпомага Председателя в дейността му, изпълнява функции, възложени му от него и го заместват при негово отсъствие.

Член 26.(1). Организационният секретар осъществява текущата дейност на Дружеството и изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет и на Председателя.

(2). За своята дейност се отчита пред Председателя на Управителния съвет и Управителният съвет, когато той заседава.

X. Представителство

Член 27. Представителство. Дружеството се представлява от Председателя на Управителния съвет или от изрично упълномощено от него лице.

XI. Стопанска дейност на Дружеството

Член 28. (1) Стопанска дейност

1. Дружеството осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност;

2. Стопанската дейност на Дружеството може да има за предмет извършването на консултантска, образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова дейност; предоставяне на социални услуги; организиране на социални мероприятия; създаване на обществени фондове, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона при положение, че извършваната стопанска дейност е пряко свързана с предмета на основаната дейност на Дружеството и приходите от нея ще бъдат използвани за постигане на определените в Устава цели;

3. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Дружеството, без възможност за разпределяне на печалба.

XII. Имущество

Член 29. (1). Имуществото на Дружеството се състои от пари (в т.ч. и валута), ценни книги, вещи, вещни права, интелектуална собственост, произведения на изкуството и други, необходими за неговата дейност, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на българско юридическо лице.

(2). Членовете на Дружеството могат да внасят за неговата дейност недвижими и движими вещи (помещения, технически средства и други).

(3). Имуществото на Дружеството се формира от членски внос (в т.ч. и във валута), дарения и завещания от страната и чужбина, продажби на имущество, лихви и други приходи, разрешени от закона.

(4). Дружеството набира средства от местни и международни финансиращи организации за изпълнение на утвърдени проекти както и от местни, регионални и централни власти.

XIII. Основни средства на Дружеството

Член 30. (1) Основни средства:

1. Членски внос и евентуални дарения от страна на членовете на Дружеството;

2. Дарения и завещания;

3. Субсидии;

4. Възвръщаемост от инвестиции;

5. Организиране на различни мероприятия с научна, образователна или информационна цел – кръгли маси, семинари, конференции, дискусионни форуми и други.

6. Организиране на кампании за набиране на средства;

7. Средства от местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури и на конкурсен принцип.

XIV. Преходни и заключителни разпоредби

1. Дружеството се прекратява и ликвидира единствено при решение от страна на Общото събрание, свикано извънредно за целта. Решението се взема с мнозинство от всички членове.

2. В случай на прекратяване на дейността, положителният баланс на Дружеството ще бъде дарен на организация, близка по цели, посочена от членовете на Общото събрание, участници в решението за ликвидиране на Дружеството.

3. Дружеството има кръгъл печат с надпис "Българско дружество по спешна медицина"

4. Дружеството издава карти на своите членове.

5. Дружеството ползва шрифтовото изписване на наименованието си на български и английски език, и графичен знак, регистриран по установения ред.

6. За неуредените в този Устав въпроси се прилага специалното законодателство за юридическите лица с нестопанска цел.

7. Този Устав е утвърден с общото съгласие на Учредителното събрание в София на 14. 06. 2013г. и подлежи на регистриране в Софийски градски съд.