Членство

Каним Ви да се присъедините към растящата общност от медицински специалисти отдадени на промотиране и развитие на Спешната медицина в България.

Като член на БДСМ Вие ще:

  • участвате пряко в равитието на специалността Спешна медицина в България
  • получавате безплатно Списание "Спешна медицина"
  • се възползвате от намалени регистрационни такси на годишния конгрес на БДСМ
  • можете да бъдете предлаган и избиран за член на различните Секции и Комитети на БДСМ

Кой може да кандидатства за членство?
Всеки лекар или друг медицински специалист, както и студент по медицина може да стане член на Българското дружество по спешна медицина, след като приеме Устава и редовно плаща годишен членски внос. Членове могат да бъдат и юридически лица – организации с предмет на дейност в същата или подобна сфера.

Не могат да бъдат членове на Дружеството държавни и местни органи на управление, политически партии, професионални съюзи и религиозни организации.
Приемането на членове се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба за членство и декларация, че приемат условията на Устава на БДСМ.
Членството възниква от решението на Управителния съвет.

Членовете в Дружеството са:
1. Редовни. Редовен член на Дружеството може да бъде физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с медицинско образование и интерес в областта на спешната медицина в нейния най-широк аспект.
2. Асоциирани. Асоцииран член на Дружеството може да бъде всяко друго българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице с интерес в областта на спешната медицина или сходен предмет на дейност.
3. Почетни. Почетен член на Дружеството може да бъде физическо лице – изтъкнат представител/учен в областта на спешната медицина – независимо от неговото гражданство и възраст, както и българско или чуждестранно юридическо лице, имащо значителен принос за утвърждаване и развитие на медицинската теория и практика в България.

  • Редовните членове на Дружеството имат право на един глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на Дружеството.
  • Асоциираните и почетните членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание и не могат да избират и да бъдат избирани в органите на Дружеството.
  • Редовните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос.
  • Размерът на вноските и сроковете за внасяне се определят с решение на Общото събрание.
  • Асоциираните членове на Дружеството заплащат годишен членски внос, в размер определен от Общото събрание на Дружеството.
  • Почетните членове са освободени от годишен членски внос, както и от таксите за участие в проявите, организирани от Дружеството.