Указания към авторите

Списание “Спешна медицина” приема материали, застъпващи три основни раздела: „Хирургия”, включващ всички материали с хирургична насоченост, „Терапия” – за разработки с нехирургична насоченост и „Организационни проблеми в областта на спешната медицина” – за публикации с организационен характер в областта на Спешната медицина. Трудове, свързани с клинико-лабораторни и инструментални изследвания в спешната медицина, се публикуват към съответните профили, за които се отнасят изследванията.

Ръкописите трябва да бъдат изготвени в съответстие с „Uniform requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journal“, създадени от Комитета на редакторите на медицински списания (февруари 2006). Общоприетите и специфичните изисквания за Списание “Спешна медицина” (СМ) са изложени по-долу.

Ръкописите ще бъдат разгледани за евентуално публикуване при условие, че не са изпратени едновременно и на друго списание освен СМ, не са в процес на одобрение за публикуване или вече публикувани. Редакторите разглеждат всички изпратени ръкописи и първоначално отхвърлят тези, които нямат ясно послание предназначено за конкретната аудитория или са с недостатъчна оригиналност.

В период от около 8 седмици авторите ще бъдат информирани за коментарите на редакторите и евентуалното приемане/отхвърляне на ръкописа. Предложенията за промени или допълнения от страна на редакторите се изпращат по Интернет до автора с молба да изпрати редактиран ръкопис. СМ запазва правото си да редактира граматиката, пунктуацията, шрифта и оформлението на страниците.

Изпращане на статии по интернет:
Статии могат да бъдат изпращани и онлайн на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За изпращане по интернет статията трябва да бъде в два файла (файл първа страница и файл статия). Изображенията трябва да се приложат отделно.

Файл първа страница:
Подгответе заглавна страница, страница с благодарности и т.н. Всяка информация, която може да разкрие самоличността ви, трябва да бъде тук. Изпозлвайте tеxt/rtf/doc/ файл. Не архивирайте файла.

Файл статия:
Основният текст на статията - от резюме до литературни източници (вкл. таблици) трябва да е в този файл. Тук не представяйте лична информация като например името ви или благодарности.
Използвайте doc файл. Не архивирайте файла. Не включвайте изображения във файла. Ако размерът на файла е прекалено голям, можете да приложите графиките като изображения, а не като част от файла.

Изображения:
Изпращайте качествени цветни изображения. Размерът на файла може да се намали като се намали размерът на самото изображение (намалете до 1024х760 пиксела или 12.7 см). Приемат се всички формати (jpeg, tiff, gif, bmp, png, eps, и т.н.); jpeg е най-подходящ.
Не архивирайте файловете.

След изпращане на ръкописа по Интернет, в срок от четири седмици изпратете форма за авторско право(copyright form) на адреса на издателството.

Изпращане на ръкописа:
Изпратете две копия на ръкописа, придружаващо писмо, „Формуляр на авторите“, подписан от всички автори и надписан компакт-диск (НЕ изпращайте флопи-дискове). Придружаващото писмо трябва да включва информация за предишна или дублираща се публикация или изпратен ръкопис, за която е да е част от труда/проучването; декларация на финансови или други връзки, които биха могли да доведат до конфликт на интереси. Ръкописът трябва да бъде придружен от копия на разрешения за репродукция на публикуван материал, използване на илюстрации или сподеделяне на информация касаеща трети лица.

Изпратете всички материали на адрес:
Списание „Спешна медицина”, 1606 София, бул. „Тотлебен” 21, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. От изключителна важност е да представите точна информация за обратна връзка с вас, включително адреса на институцията, която представлявате, телефонен номер и e-mail адрес.

Видове ръкописи и ограничения за броя думи:

Обзор
Бордът на редакторите на СМ насърчава изпращането на обзорни статии на актуални теми. Ръкописът трябва да бъде до 4000 думи и до 50 източника. Трябва да се представи абстракт с не повече от 250 думи и до шест ключови думи.

Оригинални статии
Те трябва да бъдат в следния формат:
а) въведение;
б) материал и методи;
в) резултати;
г) дискусия;
д) заключение/изводи.

Ръкописът трябва да бъде до 3000 думи, до 30 източника и да съдържа не повече от осем таблици или фигури. Моля представете добре структуриран абстракт с до 250 думи и до шест ключови думи.

Клинични случаи
Този раздел представя доклади за редки случаи. Ръкописът трябва да е във формат:
а) въведение
б) клиничен случай
в) дискусия
Изпратените ръкописи за този раздел трябва да съдържат до 700 думи, 4 фигури и 10 източника, неструктуриран абстракт до 150 думи и шест ключови думи.
Как го правим?
Статиите в този раздел трябва да представляват описание на дадена операция с фокус върху техническите аспекти. Ръкописът трябва да бъде във формат:
а) въведение
б) предоперативна подготовка
в) позициониране на пациента
г) стъпки на операцията
д) постоперативни грижи

Стъпките на операцията трябва да бъдат илюстрирани с висококачествени фигури. Ръкописът трябва да е до 1500 думи, абстракт до 150 думи, шест ключови думи, 10 фигури и 10 източника.
Инструменти и апаратура
Модификации на съществуващи инструменти/апаратура или описание на нови такива, трябва да се изложат в не повече от 500 думи, до три източника и 2 фигури.
Писмо до редактора
Коментари върху статии публикувани скоро в списанието. Писмата трябва да са до 500 думи и до три източника, не трябва да включват фигури.
Исторически преглед
Анонси за конференции и срещи
Трябва да включват името и адреса на човека за контакти, от който може да се получи допълнителна информация. Ограничението е 100 думи.

Подготовка на ръкописа
Изпратете разпечатан текст на плътна бяла хартия размер А4 (212 х 297 mm), с поле 2.5 cm от всички страни. Печатайте едностранно. Използвайте двойно отстояние на редовете за целия документ. Номерирайте страниците последователно, започвайки със заглавната страница.

Заглавна страница
Трябва да носи следната информация:
• Заглавие на статията
• Име на всеки от авторите (Фамилия, Собствено име и инициали на Бащино име)
• Име на Отделението/та и Институцията/иите, в които се извършва работата
• Име, адрес, телефонен номер, факс и e-mail на авторa, отговорен за водене на кореспонденция
• Вид на ръкописа (Оригинален, Обзор, Клиничен случай и т.н.)
• Брой думи отделно за абстракта и за статията (без източници и абстракт)
• Благодарности: Напишете хората, които не са автори, но са допринесли за създаването на статията (напр.: Завеждащ отделение, техническо лице, лице, предоставило финансова или материална помощ и др.)
• Ако ръкописът е бил представен като част от среща, конференция, конгрес и т.н. - името на организацията, мястото и точната дата на доклада.

Резюме
Втората страница трябва да носи пълното заглавие на ръкописа и резюме (виж по-горе за ограничение на броя думи). За оригинални статии резюмето трябва да е във формат въведение, пациенти и методи, резултати и заключение, като трябва да бъдат изведени от 3 до 6 ключови думи.

Текст на статията
Във въведение заявете целта на статията и обобщете причините за проучване или наблюдение в конкретния случай. При Клиничен случай - цитирайте броя на описани подобни случаи в миналото. Опишете начина на подбор на пациенти за изследване или наблюдение в пациенти и методи. Назовете възраст, пол и други важни характеристики на пациентите. Дайте подробна информация за методите, апаратурата (поставете името на производителя и неговия адрес в скоби), манипулациите и операциите. Посочете утвърдени методи, опишете нови или значително модифицирани методи, дайте причини, за да ги използвате, оценете техните недостатъци. Посочете всички използвани медикаменти и химически вещества, включително генерични имена, дози и начин на приложение. Доклади за рандомизирани клинични проучвания трябва да се основават на CONSORT протокола (http://www.consort-statement.org).
Когато докладвате експеримент с човешки субекти,всички интервенции трябва да са в съгласие със стандартите на етичния комитет и с Декларацията от Хелзинки от 1975, ревизия 2000 (http://www.wma.net/e/policy/17-c_e.html). Не използвайте имена на пациенти, инициали или болнични номера, особено в илюстративни материали. Документи, доказващи одобрение от местната Етична комисия (за експерименти върху хора или върху животни), трябва да бъдат предоставени от автора при нужда. Интервенциите върху експериментални животни трябва да бъдат възможно най-хуманни и с ясно изложени подробности относно анестезията и аналгезията. Етичните стандарти за експериментите трябва да бъдат съгласувани с CPCSEA (животни) и ICMR (хора). Списанието няма да приеме статия, която нарушава етичните принципи. Одобрението на Етичната комисия и спазените етични принципи трябва да бъдат споменати във всички научни статии в раздел „материали и методи“.
Представете резултатите в логическа последователност от текст, таблици и илюстрации. Информацията от таблици или илюстрации не трябва да се повтаря в текста, подчертайте или обобщете само направените важни изводи. Използвайте стандартните правила за статистика (вж. Ann Intern Med 1988; 108:266-73).
Подчертайте новите и важни аспекти на проучването и направените изводи, както и тяхното приложение и техните недостатъци в раздел „Дискусия“.

Източници
Източниците трябва да бъдат изброени в реда, в който се споменават в текста. Означете източниците в текста, таблици и легенди с арабски цифри в скоби []. Източниците, които са цитирани само в таблица или легенда, трябва да бъдат номерирани според първата поява на таблицата или фигурата в текста. Заглавията на журналите трябва да се съкращават по начина изпозван в Index Medicus. Избягвайте използването на източници като абстракти, непубликувани наблюдения или лична кореспонденция. За други видове източници като елетронни медии, статии от вестници и т.н. вижте http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirementshtml.
Стандартна статия в списания: Seshadri L, George SS, Vasudevan B, Krishna S. Cervical intraepithelial neoplasia and human papilloma virus infection in renal transplant recipients. Indian J Cancer 2001; 38: 92-5. Избройте първите шест автора последвано от et al.
Глава от учебник: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. pp465-78.

Таблици
Таблиците трябва да са разбираеми сами по себе си и не трябва да повтарят текста. Не се приемат таблици с повече от 10 колони или 25 реда. Сведете до минимум броя редове и колони. Номерирайте таблиците с арабски цифри по ред на появата им в текста и поставете кратко заглавие на всяка от тях. Поставете обяснителни бележки под черта, а не в заглавието. Обяснете под черта всички нестандартни абревиатури, които са използвани в таблицата. Изпозлвайте следните символи в този ред: *, †, ‡, §, ¦, , **, ††, ‡‡. Получете разрешение, за да заемете, адаптирате или модифициратетаблици и споменете оригиналния автор под черта.
Илюстрации (фигури)
Изпратете три комплекта ясни, гланцирани, непоставени в рамка цветни снимки с височина 10 см и ширина 15 см. Не се приемат цветни разпечатки от компютър. Фигурите трябва да са номерирани последователно според реда, в който са споменати за първи път в текста. Всяка фигура трябва да има етикет, залепен от задната страна показващ номера на фигурата, заглавието и легендата към фигурата. Не трябва да пишете, драскате или отбелязвате с кламери задната страна на фигурата.
Символи, стрелки или букви, използвани на микроскопски снимки, трябва да контрастират с фона и да бъдат направени на компютър, а не с химикал.
Ако фигурата е вече публикувана другаде, в легендата трябва да се спомене оригиналният източник. Изпратете писмено разрешение за репродукция от притежателя на авторските права. Легендите трябва да са написани на компютър (максимум 40 думи, без да се смята редът за чуждо авторско право) и номерирани с арабски цифри отговарящи на илюстрацията. Когато са изпозвани символи, стрелки или букви, означете и обяснете всеки един от тях в легендата. Означете увеличението и метода на оцветяване на микроскопските снимки.

Електронна версия
Изпратените документи трябва да се придружават от надписан компактдиск, съдържащ ръкописа.
Изпращане на редактиран ръкопис
При изпращане на редактиран ръкопис, авторите трябва да приложат към финалната версия фотокопие, в което всички промени са подчертани с червен цвят, както и обяснение точка по точка за всеки коментар. Номерът на ръкописа трябва да присъства на всеки от тези документи.

Препечатки
Журналът не предоставя безплатни препечатки. Последните могат да бъдат поръчани срещу заплащане по време на подаване на документите.
Чек-лист
(Да се отбележат точките и да се изпрати заедно с ръкописа)
• Придружаващо писмо, подписано от всички автори
• Споменати са предишни публикации/презентации
• Споменат е източникът на финансиране
• Приложена е информация за конфликт на интереси
• Автори:
- дадени инициалите на бащините имена;
- самоличността не се разкрива в текста, освен на Заглавната страница (напр. името на институцията в „Материали и Методи“ - чрез цитиране на предишно проучване като „наше проучване“, името на институцията видимо на снимки и т.н.);
• Представяне и формат:
- двойно отстояние, поле 2.5 cm от всички страни;
-заглавната страница съдържа цялата нужна информация;
• страницата с абстракта съдържа пълното заглавие на ръкописа;
-предоставен е абстракт (150 думи за клиничен случай и 250 думи за оригинални статии);
-предоставен е структуриран абстракт за оригинална статия;
• предоставени ключови думи;
• заглавията са в подходящ шрифт (не са само с главни букви и не са подчертани);
• източниците са дадени съгласно инструкциите на списанието;
• език и граматика;
• абревиатурите са изписани изцяло при споменаването им за първи път;
• таблици и фигури;
• няма повторение в текста на данни от таблици/графики;
- предоставени са реалните цифри, използвани за построяване на графиките;
- фигурите са необходими и са с високо качество (и цветни);
- етикети залепени за задната страна на фигурите (без да се споменават имена); компактдиск при изпращане по интернет;
- представени са легенди към фигурите (не повече от 40 думи);
• запазена конфиденциалност на пациента (ако не – приложено е писмено разрешение);
• таблиците и фигурите са номерирани с арабски цифри (не римски);
• при заемане на чужди фигури/таблици – съществува ред споменаващ притежателя на авторскотите права;
• ръкописът - предоставен на компактдиск.

Формуляр с авторите
(Да бъде променeн при нужда и да бъде подписан и приложен към ръкописа в един екземпляр)
Заглавие:.................................................................
Номер на ръкописа:...........................................
Аз/ние/ декларирам/е/, че участвах/ме/ в интелектуалното съдържание, концепция и дизайн на тази работа или в анализа и интерпретацията на данните, както и в изготвянето на ръкописа; поемам/е/ публично отговорност за него и се съгласявам/е/ да присъства/ме/ като автор/и/. Вярвам/е/, че ръкописът представлява валидна информация. Нито този ръкопис, нито друг със сходно съдържание, създаден от мен/нас/, е публикуван или се обсъжда за публикуване на друго място (с изключение на споменатото в придружаващото писмо). Декларирам/е/, че всичката информация, получена от това проучване, е изложена в ръкописа и никоя част от тази информация е била или ще бъде публикувана отделно.
Аз/ние/ поемам/е/ ангажимент да предоставя на редакторите (или на посочени от тях лица) цялата информация, на която се основава ръкописът, ако това бъде поискано. Деклариам/е/, че съм/сме/ получил/и/ разрешение от своята институция или отделение за провеждане и публикуване на настоящата работа.
Финансов интерес, пряк или косвен, който има или изглежда, че има който и да е от авторите, във връзка със съдържанието на този труд, е обяснен в придружаващото писмо. Външните източници на финансова и материална подкрепа към този проект са назовани в придружаващото писмо.
Аз/ние/ прехвърлям/е/ всички авторски права на Списанието, в случай че работата бъде публикувана в СМ. СМ ще притежава този труд, включително:
1. Авторските права.
2. Правото да разреши преиздаване на статията като цяло или част от нея – с или без финансов интерес.
3. Правото да създава препечатки и да превежда работата на езици, различни от български с цел продажба или безплатно разпространение.
4. Правото да преиздава работата в колекция от статии в всякакъв друг маханичен или електронен формат. Даваме правото на автора, отговорен за кореспонденцията, да прави промени в статията при желание от страна на журнала, да води кореспонденция от наше име, той/тя ще бъде гарант на ръкописа от наше име. Всички лица, които са допринесли за създаването на този труд, но не са автори, са споменати в „Благодарности“ и са ми/ни/ предоставили писмено съгласие да бъдат назовани. Липсата на раздел „Благодарности“ означава, че не съм/сме/ получил/и/ значителна помощ от други лица, освен от авторите.